Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van BELLA PORTA

Artikel 1: begripsomschrijving
Bella Porta: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Bella Porta op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.
koper:    de wederpartij van Bella Porta, alsmede degenen die met Bella Porta in onderhandeling treden.

Artikel 2: toepasselijkheid en geldigheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Bella Porta als verkoper optreedt.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Bella Porta uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele inkoopvoorwaarden van koper worden door Bella Porta niet aanvaard en blijven buiten toepassing.

Artikel 3: totstandkoming van overeenkomsten
3.1 Bella Porta is eerst gebonden, als men een order uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, danwel door Bella Porta met uitvoeringshandelingen is begonnen.

Artikel 4: levering
4.1 Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Bij niet-tijdige levering dient Bella Porta derhalve schriftelijk ingebreke te worden gesteld.

Artikel 5: opslag
5.1 Indien om welke reden ook koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Bella Porta als haar opslagmogelijkheden zulks toelaten, op verzoek van koper de goederen bewaren en beveiligen.
5.2 Koper is verplicht aan Bella Porta de opslagkosten volgens het bij Bella Porta gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn.

Artikel 6: prijs en betaling
6.1 De prijzen zijn in euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
6.2 Bella Porta is gerechtigd een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor aflevering aan koper door te berekenen.
6.3 Betaling dient te geschieden via Mollie, automatische machtiging, vooraf of na afspraak binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Bella Porta op te geven wijze.
6.4 Bij niet-tijdige betaling binnen de in 6.3 genoemde betalingstermijn is koper onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval koper over het factuurbedrag 1% rente per maand verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
6.5 Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde ook.
6.6 Bella Porta is gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of nakoming voort te gaan, zekerheid te verlangen van koper voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.
6.7 Het totaal van het restant van de betaling is direct opeisbaar wanneer koper surseance van betaling of faillissement aanvraagt, beslag op goederen van koper wordt gelegd, indien koper onder bewind of curatele wordt gesteld, koper overlijdt of indien zijn/haar onderneming is stilgelegd of geliquideerd, danwel wordt ontbonden en tevens in het geval koper met enige betaling achterstallig is.
6.8 De door koper gedane betalingen strekken allereerst tot voldoening van aan Bella Porta verschuldigde rente alsmede kosten. Vervolgens vindt er verrekening plaats met de oudst openstaande facturen, al vermeldt koper dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.9 Alle kosten van invordering van het door koper verschuldigde zijn voor rekening van koper, welke kosten worden vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten bedragen met een minimum van € 250,–.

Artikel 7: overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Bella Porta liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Bella Porta uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, danwel geheel of gedeeltelijk ingebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen. Bella Porta kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies door brand – en/of braak van goederen uit een door Bella Porta geleverde brievenbussen.
7.2 In geval van overmacht heeft Bella Porta het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens koper op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Bella Porta.

Artikel 8: risico en eigendomsvoorbehoud
8.1 Behoudens het gestelde in de leden
8.2 en 8.3 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op koper overgaan bij aflevering. De aflevering geschiedt op het moment dat de goederen door koper van de transporteur in ontvangst zijn genomen. Behoudens schriftelijk afwijkende overeenkomst komen de kosten van het transport en verzekering voor rekening van Bella Porta.
8.2 De eigendom van geleverde zaken gaat eerst op koper over, nadat deze volledig heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens Bella Porta terzake van krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede terzake van de vorderingen jegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Koper dient zich te onthouden van iedere handeling die aan het eigendomsvoorbehoud afbreuk kan doen, zoals het vestigen van een pandrecht, verkoop of montage. Bij overdracht aan een derde dient koper op haar beurt onder eigendomsvoorbehoud te leveren.
8.3 Bella Porta is tot generlei vrijwaring gehouden van koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak. Koper dient 1001Brievenbussen te vrijwaren voor aanspraken die derden op Bella Porta zouden mogen hebben en die aldus in verband zouden kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud. Bella Porta is gerechtigd om de onbetaald gebleven zaken terug te nemen. Alle daaraan verbonden kosten komen volledig voor rekening van koper.

Artikel 9: retourneren

Voor bestellingen geldt een zichttermijn van 8 dagen vanaf het moment dat de bestelling in uw bezit is. Binnen deze termijn mag u het artikel bekijken en  beoordelen tenzij anders is vermeld. Bij ontvangst van het artikel dient u zelf te controleren  of  het onbeschadigd en compleet geleverd is. Als dit niet zo is, verzoeken we u  vriendelijk zo snel mogelijk contact  met ons op te nemen om dit te melden. Ben u niet tevreden over het artikel, dan kun u het  retourneren  U  kunt het artikel retourneren:

  • binnen de zichttermijn van 8 dagen
  • als het artikel compleet is
  • in originele staat en fabrieksverpakking.
  • De verzendkosten retour zijn op kosten van de koper.

9.1 Koper dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan Bella Porta kenbaar te maken en in ieder geval binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Bella Porta te melden, of het retourformulier sturen, welke onder aan de de homepage staat, onder het kopje:  retourneren. Het uiten van een klacht ontslaat koper niet van zijn/haar betalingsverplichting.

9.2 Het recht op reclame van koper vervalt indien hij/zij het geleverde heeft bewerkt, laten bewerken danwel inmiddels aan een derde heeft doorgeleverd.

9.3 De Volgende artikelen kunnen nooit geretourneerd worden: Custom made artikelen.
Artikel 10: garantie
10.1 Garantie wordt door Bella Porta slechts verleend als dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 11: aansprakelijkheid
11.1 Voor koper geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Bella Porta uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Bella Porta.
11.2 In geval Bella Porta jegens koper tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering met een maximum van € 2.500,–.

11.3 Bella Porta is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.
11.4 Bella Porta is voorts niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of ontstaan is tijdens of nadat koper de door Bella Porta geleverde zaken heeft bewerkt of laten bewerken, aan derden heeft geleverd of ter beschikking heeft gesteld, respectievelijk in gebruik heeft genomen of doen nemen.
11.5 Koper vrijwaart Bella Porta voor aanspraken van derden. Koper zal personeelsleden van Bella Porta, door Bella Porta ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 12: intellectuele eigendomsrechten
12.1 Koper staat er jegens Bella Porta voor in dat geen inbreuk op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht van haar en/of van derden wordt gemaakt en vrijwaart Bella Porta voor alle aanspraken daaruit voortvloeiende.

Artikel 13: opschorting en ontbinding
13.1 Indien voor het tijdstip van levering aan koper blijkt dat laatstgenoemde niet kredietwaardig is, indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens Bella Porta, indien koper in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de Rechtbank is ingediend, indien koper surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem/haar is verleend, indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien het bedrijf van koper wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op goederen van koper wordt gelegd danwel indien koper onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft Bella Porta het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens koper op te schorten danwel de overeenkomsten met koper, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van koper in een dergelijk geval.

Artikel 14: geschillen en toepasselijk recht
14.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen, Nederland, onverminderd de bevoegdheid van Bella Porta het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.